Vedtægter for MC-Folket Skærbæk:

 

Navn og hjemsted:

Klubbens navn er MC-Folket Skærbæk, med hjemsted i 6780 Skærbæk

Formål:

Klubbens formål er at arrangere mc-ture samt styrke det sociale fællesskab.


Medlemmer:

Der kan optages medlemmer, der er indehaver af en mc. og dennes ægtefælle/samlever. Medlemsskabet kan fortsætte selv om man ikke mere kører mc.
Ægtefælle/samlever til et medlem kan deltage i de arrangementer klubben afholder, mod at betale hvad arrangementet koster, og et nærmere fastsat beløb.


Kontingent:

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Beløbet for aktivt

og passivt medlemskab er ens. Nye medlemmer skal betale kontingent i indmel-

delsesåret. Det årlige kontingent skal være indbetalt senest datoén før Generalforsamlingen.


Bestyrelsen:

Klubbens aktiviteter varetages af bestyrelsen, der består af 3 personer, heraf 2 på valg

lige år, 1 på valg ulige år.

Formand  på valg 2018, 2020, .....

Sekretær på valg 2018, 2020, .....

Kasserer  på valg 2017, 2019, .....        

Suppleanter:

2 suppleanter er på valg hvert år.


Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret og slutter 31.december.


Tegningsret og hæftelse:

Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand sammen med 2 bestyrel-

sesmedlemmer. Der kan meddeles prokura. Der påhviler ikke foreningens medlem-

mer nogen form for hæftelse.


Generalforsamling 

 

1)  Valg af dirigent

2)  Formandens beretning

3)  Regnskabsaflæggelse

4)  Fastsættelse af kontingent

5)   Valg af:   3 bestyrelsesmedlemmer, Formand, Kasserer, Sekretær.

     Valg af :  2 suppleanter

6 )  Indkomne forslag

7Evevtuelt.


Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til

generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afstemning skal finde sted. Beslutninger tages ved simpelt flertal, med håndsoprækning.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig forlangende

af mindst 20% af medlemmerne.

Alle medlemmer, der har betalt det årlige kontingent har adgang til og stemmeret på

generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberet-

tigede medlemmer stemmer for.


MC FOLKET SKÆRBÆK er en " rygmærkefri " klub. 


Der gives en bårebuket fra MC FOLKET SKÆRBÆK, ved dødsfald til et medlem.


Foreningens ophævelse:

Foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling og spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Foreningens formue fordeles mellem medlemmerne i forhold til den periode hvor hver enkelt

har betalt kontingent. Alle aftaler og kreditorer skal respekteres.


 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.09 | 19:15

Send lige en sms til 20621937, så kontakter jeg dig. 👍

...
13.09 | 19:07

Hvil godt være medlem og køre om torsdagen har en g’s 500

...
05.09 | 12:16

MC Folket Skærbæk har været i Schwerin.

...
15.10 | 10:49

Til en orientering, kan der oplyses klubben har også en gruppe på Facebook, der hedder MC FOLKET SKÆRBÆK, der kan man søge om at blive medlem af gruppen.

...
Du kan lide denne side