Vedtægter for MC-Folket Skærbæk:

 

Navn og hjemsted:

Klubbens navn er MC-Folket Skærbæk, med hjemsted i 6780 Skærbæk

Formål:

Klubbens formål er at arrangere mc-ture samt styrke det sociale fællesskab.


Medlemmer:

Der kan optages medlemmer, der er indehaver af en mc. og dennes ægtefælle/samlever. Medlemsskabet kan fortsætte selv om man ikke mere kører mc.
Ægtefælle/samlever til et medlem kan deltage i de arrangementer klubben afholder, mod at betale hvad arrangementet koster, og et nærmere fastsat beløb.


Kontingent:

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Beløbet for aktivt

og passivt medlemskab er ens. Nye medlemmer skal betale kontingent i indmel-

delsesåret. Det årlige kontingent skal være indbetalt senest datoén før Generalforsamlingen.


Bestyrelsen:

Klubbens aktiviteter varetages af bestyrelsen, der består af 3 personer, heraf 2 på valg

lige år, 1 på valg ulige år.

Formand  på valg 2018, 2020, .....

Sekretær på valg 2018, 2020, .....

Kasserer  på valg 2017, 2019, .....        

Suppleanter:

2 suppleanter er på valg hvert år.


Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret og slutter 31.december.


Tegningsret og hæftelse:

Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand sammen med 2 bestyrel-

sesmedlemmer. Der kan meddeles prokura. Der påhviler ikke foreningens medlem-

mer nogen form for hæftelse.


Generalforsamling 

 

1)  Valg af dirigent

2)  Formandens beretning

3)  Regnskabsaflæggelse

4)  Fastsættelse af kontingent

5)   Valg af:   3 bestyrelsesmedlemmer, Formand, Kasserer, Sekretær.

     Valg af :  2 suppleanter

6 )  Indkomne forslag

7Evevtuelt.


Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til

generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afstemning skal finde sted. Beslutninger tages ved simpelt flertal, med håndsoprækning.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig forlangende

af mindst 20% af medlemmerne.

Alle medlemmer, der har betalt det årlige kontingent har adgang til og stemmeret på

generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberet-

tigede medlemmer stemmer for.


MC FOLKET SKÆRBÆK er en " rygmærkefri " klub. 


Der gives en bårebuket fra MC FOLKET SKÆRBÆK, ved dødsfald til et medlem.


Foreningens ophævelse:

Foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling og spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Foreningens formue fordeles mellem medlemmerne i forhold til den periode hvor hver enkelt

har betalt kontingent. Alle aftaler og kreditorer skal respekteres.


 


| Svar

Nyeste kommentarer

11.11 | 14:58

Der var flot opbakning til Åbent Hus hos Kolding MC.

15.10 | 08:49

Til en orientering, kan der oplyses klubben har også en gruppe på Facebook, der hedder MC FOLKET SKÆRBÆK, der kan man søge om at blive medlem af gruppen.

03.08 | 05:03

Få et billede af dig/jer og din/jeres motorcykel ind på hjemmesiden, så andre kan se hvem du/I er.